OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

  • Post category:Komunikaty

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej jako „Ustawa”), cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie.

Ochrona, która wynika z Ustawy obejmuje następujących odbiorców:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców,
  • mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii,
  • producent rolny będący osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • osoba fizyczna prowadząca dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby prowadzonej działalności.
  • jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
  • podmioty użyteczności publicznej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. e) Ustawy.

Szczegółowy wykaz odbiorców uprawnionych znajduje się w załączniku.

POBIERZ: PODMIOTY UPRAWNIONE

Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności. Dla odbiorców z Grupy II maksymalna cena prądu wynosi 785 zł/MWh pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Poniżej wzór Oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 roku (Dz. U. poz. 2299)

POBIERZ: OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

Oświadczenie można wysłać:

Elektronicznie: Na adres: biuro@figene-energia.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Przed podpisaniem dokumentu należy zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

Pocztą:

Oświadczenie należy wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać pocztą tradycyjną, na adres: FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 6a/13, 00-513 Warszawa.

Zgodnie z Ustawą nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.