Strefa klienta

Komunikaty

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Obowiązki informacyjne OSD

Polityka prywatności Spółki FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.

Wprowadzenie

W związku z prowadzoną przez spółkę FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. działalnością polegającą na świadczeniu usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, priorytetem dla spółki jest dołożenie wszelkiej staranności, by zagwarantować odbiorcom naszych usług także bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE naszym celem jest należyte poinformowanie państwa o wszystkich aspektach związanych z powierzeniem nam Państwa danych osobowych. W związku z powyższym czujemy się w obowiązku rzetelnie i jasno poinformować Państwa o sposobach zbierania, pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawowe definicje

„RODO” – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Przetwarzanie Danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator” – FIGENE ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 6A lok. 13, 00-513 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539713, NIP: 5252607342, adres e-mail: biuro@figene-energia.pl, tel. 22 100 61 30 (zwana dalej „FIGENE ENERGIA”).

Zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których FIGENE ENERGIA jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których FIGENE ENERGIA przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Odpowiednio do art. 13 i 14 RODO FIGENE ENERGIA będzie realizować wobec Państwa obowiązek informacyjny.

Podstawy prawne i typ danych osobowych przetwarzanych przez FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.

FIGENE ENERGIA każdorazowo wskazuje niezbędne informacje w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Stając się Administratorem Państwa danych osobowych zależy nam w szczególności, by wszelkie kwestie dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych zostały Państwu wyjaśnione w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych FIGENE ENERGIA kieruje się zasadą by zbierać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Opracowując niniejszą Politykę dokonaliśmy analizy wszystkich procesów, które skutkują pozyskaniem danych osobowych. Zbierane przez FIGENE ENERGIA dane to:

· Imię i nazwisko,

· Adres e-mail,

· Numer telefonu.

Administratorem Państwa danych osobowych stajemy się w związku z zawarciem z Państwem umowy sprzedaży. Aby świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem naszej działalności FIGENE ENERGIA zawsze przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

>  Cel: zawarcie i wykonanie umowy o sprzedaży produktów oferowanych przez FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.

Dane jakie są zbierane i przetwarzane to:

· Imię i nazwisko

· Adres e-mail

· Numer telefonu

Umowny / ustawowy wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi tylko i wyłącznie Państwa decyzję. Niemniej jednak w celu prawidłowego wykonywania swojej statutowej działalności przez FIGENE ENERGIA podanie niektórych kategorii danych jest niezbędne a brak tych danych może skutkować niemożliwością spełnienia świadczeń, do których FIGENE ENERGIA się zobowiąże.

Brak podania tych danych osobowych może spowodować, że FIGENE ENERGIA odmówi realizacji sprzedaży.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i karnych.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a FIGENE ENERGIA jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@figene-energia.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

> Dostęp do danych osobowych: osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@figene-energia.pl

> Zmiana danych osobowych: zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza FIGENE ENERGIA można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: rodo@figene-energia.pl

> Wycofanie zgody: w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie tej zgody w ten sam sposób, w jaki jej udzielono. Celem wycofania zgody prosimy o przesłanie do nas maila na adres: rodo@figene-energia.pl

> Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba stwierdzi, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres wymagany do ustalenia prawidłowość tych danych.

> Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych – w przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: rodo@figene-energia.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez FIGENE ENERGIA albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez FIGENE ENERGIA. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez FIGENE ENERGIA, a także skargi dotyczące powyższych kwestii, prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres rodo@figene-energia.pl. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

FIGENE ENERGIA będzie regularnie przeglądać niniejszą Politykę prywatności i będzie dokonywać jej zmiany, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli FIGENE ENERGIA będzie związana takimi Kodeksami). Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane także w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku zmian w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

Dane adresowe

Figene-Energia.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 © Polityka prywatności