Zatwierdzenie rozliczeń z Odbiorcami energii elektrycznej

  • Post category:Komunikaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1369 z dnia 23 lipca 2019 r.) w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (dalej jako „Rozporządzenie”) Spółka FIGENE Energia Sp. z o.o. zobowiązana jest do dostosowania cen energii elektrycznej oferowanej Odbiorcy na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym Spółka podjęła w dniu 09.09.2019 roku Uchwałę Zarządu, której celem jest zatwierdzenie do rozliczeń z Odbiorcami energii elektrycznej cennika energii elektrycznej obowiązującego w dniu 30.06.2018 roku. Ponadto do wszystkich odbiorców wysłane zostały aneksy do obowiązujących Umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dostosowujące warunki sprzedaży energii elektrycznej przez FIGENE Energia Sp. z o.o. do przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmienia ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U.2019.1210 z dnia 28 czerwca 2019 r.) (dalej jako „Ustawa”) oraz Rozporządzenia.